Байгууллагын танилцуулга


ДОРНОД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ

 СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСИЙН ТҮҮХЧИЛСЭН ЛАВЛАХ

 Ìàíàé óëñ 1924 îíû 11-ð ñàðûí 11-íèé ºäºð òýð ¿åèéí Äîòîîä ÿâäëûí ÿàìíû á¿òöýä Òîî á¿ðòãýëèéí õýëòñèéã 6 îðîí òîîòîé áàéãóóëñíààð îð÷èí öàãèéí Ñòàòèñòèêèéí àëáàíû ¿íäýñ ñóóðü òàâèãäñàí ò¿¿õòýé.

            Òîî á¿ðòãýëèéí àæëûã 1960-аàä îí õ¿ðòýë  Àéìãèéí Õºäºëìºð÷äèéí Àðäûí Äåïóòàòóóäûí Õóðëûí ÿéöýòãýõ çàõèðãààíû Õóäàëäàà ¿éëäâýðèéí õýëòýñò íü Õ¿í àì, õóäàëäàà, ¿éëäâýð àæ àõóéí ãàçðóóäûí ìýäýýëýë, պ人 àæ àõóé áà òºëºâëºãººíèé õýëòýñ áîëîí Ìàë àæ àõóé áà ãàçàð òàðèàëàíãèéí õýëòýñò ÕÀÀ áîëîí Ìàë àæ àõóéí òîîëëîãî òîîöîîíû àñóóäëûã õàðèóöàí íýãòãýæ ìýäýýëýõ àæëûã ýðõëýí ã¿éöýòãýæ áàéæýý.

1960 îíä ÁÍÌÀÓ-ûí Ñàéä íàðûí çºâëºëèéí äýðãýä Òîî Á¿ðòãýëèéí Òºâ ãàçðûã áàéãóóëæ àéìàã, õîòîä Òîî á¿ðòãýëèéí òîâ÷îî, ñóìäàä á¿ðòãýëèéí àæèë õàðèóöñàí îðëîã÷ íàðûí îðîí òîî áèé áîëãîñîí áàéíà.

Ýíý øèéäâýðèéí äàãóó  Äîðíîä àéìãèéí Õºäºëìºð÷äèéí Äåïóòàòóóäûí õóðëûí ã¿éöýòãýõ çàõèðãààíû äàðãûí ¿¿ðýã ã¿éöýòãýã÷ Ëóâñàí÷îéìáîë ãýäýã õ¿íèé 1960 îíû 6-ð ñàðûí 15-íû ºäðèéí 81 òîîò çàõèðàìæààð àéìãèéí Òîî á¿ðòãýëèéí  òîâ÷îîã áàéãóóëæ äàðãààð íü Ñîñîðûí Ãîìáîæàâ, òîî á¿ðòãýã÷ýýð Ñ¿õáààòàð, Áàíçðàã÷, Äàìäèíñ¿ðýí, Äàëõàà (Òýð ¿åèéí çàõèðàìæ äýýð ýäãýýð õ¿ì¿¿ñèéí îâîã áàéõã¿é áàéíà)  íàðûí õ¿ì¿¿ñèéã òîìèëñíîîð îäîîãèéí Ñòàòèñòèêèéí  õýëòñèéí ¿íäýñ ñóóðü òàâèãäæýý.

Ñ.Ãîìáîæàâ íü Òîî á¿ðòãýëèéí òîâ÷îîíû äàðãààð 1960 - 1973 îíûã õ¿ðòýë àæèëëàñàí áºãººä  äàðàà íü òîâ÷îîíû äàðãààð Ä.Óõíàà òîìèëîãäîæ  1988 îí õ¿ðòýë 15 æèë àæèëëàæýý.

ªíãºðñºí ýíý õóãàöààíä ñòàòèñòèêèéí õýëòýñò 60-ààä  õ¿í ýýëæ äàðààëàí àæèëëàæ áàéñàí áºãººä õýëòñèéí äàðãààð õàìãèéí óäààí æèë àæèëëàñàí õ¿í áîë  Äàøèéí Óõíàà àãñàí þì.  Òóñ õýëòýñò  Ñ.Õàíä 23 æèë, Æ.Áàäàìõàíä 20 æèë àæèëëàñàí áîë  àõìàä àæèëòàí Ä.Äàøäàâàà 33 äàõü æèëäýý àæèëëàñàí áàéíà.

Òóñ õýëòýñò àæèëëàæ áàéñàí õ¿ì¿¿ñýýñ õýëòñèéí äàðãà áàéñàí Ñ.Ãîìáîæàâ 1971 îíä Õºäºëìºðèéí ãàâüÿàíû óëààí òóãèéí îäîíãîîð, Ä.Óõíàà 1984 îíä Àëòàí ãàäàñ îäîíãîîð, ìýðãýæèëòýí Õàíä 1984 îíä,ìýðãýæèëòýí Ä.Äàøäàâàà 2003 îíä Õºäºëìºðèéí õ¿íäýò ìåäàëèàð, 2011 онд Алтан гадас одонгоор, ìýðãýæèëòýí Ç.Öýíäìàà  2005 îíä  Õºäºëìºðèéí õ¿íäýò ìåäàëèàð, àõëàõ ìýðãýæèëòýí áàéñàí Ñ.Ëóâñàí-¨íäîí 1966 îíä Àðäûí õóâüñãàëûí 45 æèëèéí îéí ìåäàëèàð, Ï¿ðýâäàìàð 1971 îíä “Çàñãèéí ãàçðûí õ¿íäýò æóóõ áè÷ãýýð, õýëòñèéí äàðãà Ä.Ýíõáààòàð 2005 îíä Õºäºëìºðèéí õ¿íäýò ìåäàëèàð, 2013 онд Алтан гадас одон, 2014 онд “Төрийн албаны тэргүүний ажилтан” цол тэмдгээр,  Ц.Цэцгээ 2013 онд  “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль”, 2014 онд МЗХ-ны “Залуу үеийг халамжлан хүмүүжүүлэгч” медалиар òóñ òóñ øàãíàãäàæ áàéæýý.

Мөн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Э.Отгон:

 • 2009 онд Дорнод аймгийн Засаг даргын “ЖУУХ БИЧИГ”,
 •  2011 онд МЗХ-ны “Тэргүүний залуу” алтан медаль,
 • 2012 онд Дорнод аймгийн “Тэргүүний ажилтан”,
 • 2013 онд Чойбалсан хотын “Тэргүүний ажилтан”,
 • 2014 онд МЗХ-ны “Хөдөлмөрийн алдар”,
 • 2015 онд ҮСХ-ны “ЖУУХ БИЧИГ”-ээр,

мэргэжилтэн Т.Туяацэцэг:

 • 2012 онд аймгийн Засаг даргын “ЖУУХ БИЧИГ”,
 • 2014 онд Чойбалсан хотын “Тэргүүний ажилтан”,
 • 2016 онд Дорнод аймгийн “Тэргүүний ажилтан”,
 • 2017 онд ҮСХ-ны “Бүртгэл статистикийн тэргүүний ажилтан”

      мэргэжилтэн М.Төмөрчимэг:

 • 2010 онд Чойбалсан хотын “ХҮНДЭТ ЖУУХ”,
 • 2010 онд аймгийн Засаг даргын “ЖУУХ БИЧИГ”,
 • 2014 онд Чойбалсан хотын “Тэргүүний ажилтан”,
 • 2015 онд НАМЭХ-ны “Хүндэт тэмдэг”,
 • 2016 онд Дорнод аймгийн “Тэргүүний ажилтан”,
 • 2017 онд ҮСХ-ны “Бүртгэл статистикийн тэргүүний ажилтан”,

       гэрээт ажилтан Р.Жаргалтуяа:

 • 2013 онд Чойбалсан хотын “Тэргүүний ажилтан”,
 • 2016 онд аймгийн Засаг даргын “ЖУУХ БИЧИГ”,

       мэргэжилтэн Т.Батболд:

 • 2014 онд Чойбалсан хотын “ХҮНДЭТ ЖУУХ”,
 • 2017 онд Чойбалсан хотын “Тэргүүний ажилтан”,

       Судлаач М.Ойнцэцэг:

 • 2015 онд Чойбалсан хотын “ХҮНДЭТ ЖУУХ”–аар тус тус шагнагдаад байна.

       Жолооч Т.Батнасан:

 • 2015 онд “Онц тээвэрчин”,
 • 2016 онд Чойбалсан хотын “Тэргүүний ажилтан”,
 • 2017 онд Дорнод аймгийн “Тэргүүний ажилтан”,

Ñòàòèñòèêèéí òîâ÷îî  íü 1988 îíä óäèðäëàãà çîõèîí áàéãóóëàëòûí ººð÷ëºëòººð àéìãèéí ÀÄÕÃÇ-íû Òºëºâëºãºº ýäèéí çàñãèéí õîðîîíä íýãäýæ, Àéìãèéí Òºëºâëºãºº ýäèéí çàñãèéí õîðîîíû Ñòàòèñòèêèéí òàñàã áîëîí àæèëëàæ òóñ òàñãèéí ýðõëýõ àæëûã Æ.Áàäàìõàíä, Òºëºâëºëòèéí àñóóäëûã Á.Äàìäèíñ¿ðýí íàð õàðèóöàí àæèëëàæ áàéñàí þì. Àéìãèéí Òºëºâëºãºº ýäèéí çàñãèéí õîðîîíû äàðãààð Àéìãèéí Çàñàã äàðãûí íýãä¿ãýýð îðëîã÷ äàðãà Ä.Æàíöàí àæèëëàæ áàéëàà.

1989 îíä Àéìãèéí ÒÝÇÕîðîî òàòàí áóóãäàí Àéìãèéí ÀÄÕ-ûí ÿéöýòãýõ çàõèðãààíû Ñòàòèñòèê ìýäýýëëèéí òàñàã áîëîí ººð÷ëºãäñºí þì. Ñòàòèñòèê ìýäýýëëèéí òàñãèéí äàðãààð ñòàòèñòèê÷ Ç.Ãàíï¿ðýâ òîìèëîãäîí 1992 îí õ¿ðòýë àæèëëàæ áàéëàà.   1992 îíîîñ àéìãèéí ÀÄÕ-ûí ã¿éöýòãýõ çàõèðãààíû ñòàòèñòèê ìýäýýëëèéí õýëòñèéí äàðãààð Ì.Íàìæèëäîðæ òîìèëîãäîí 1997 îí õ¿ðòýë àæèëëàñàí.

Ñòàòèñòèêèéí õóóëèíä îðîí íóòãèéí á¿òýö çîõèîí áàéãóóëàëòàíä ººð÷ëºëò îðæ,àéìãèéí Çàñàã äàðãûí äýðãýäýõ ñòàòèñòèêèéí õýëòýñ áîëîí ºðãºжсөн ба 1997 îíîîñ àéìãèéí Çàñàã äàðãûí äýðãýäýõ Ñòàòèñòèêèéí õýëòñèéí äàðãààð Í.Íàðàíáààòàð 2000 îí õ¿ðòýë,  Ä.Äàøäàâàà 2000-2001 îí õ¿ðòýë  õýëòñèéí äàðãààð òóñ òóñ àæèëëàæ áàéñàí áîë, 2001 îíîîñ õîéø Ä.Ýíõáààòàð òóñ õýëòñèéí äàðãààð àæèëëàæ áàéíà.

Ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëëèéí àâòîìàòæóóëàëòûí ñèñòåìèéã áàéãóóëàõ çîðèëãîîð 1983 îíä á¿õ àéìàã,õîòûí ñòàòèñòèêèéí òîâ÷îîäîä ÌÅÐÀ-100 ìèíè ìàøèí, 1985 îíä õóâèëàí îëøðóóëàã÷ Sharp ñóóðèëóóëñàí. 1985 îíä 20 êâò-ûí áàãòààìæòàé õàìãèéí àíõíû ïåðñîíàë êîìïüþòåð “Ìîíåë”-èéã,òóóçàí ëåíòòýé ÎÊ ïðèíòåðèéã Ñòàòèñòèêèéí Òºâ ãàçðààñ àéìãóóäàä íèéë¿¿ëñýí áèëýý. Ýíý íü 2.30 õóâèëáàðòàé DOS ¿éëäëèéí ñèñòåìòýé ìàíàé àéìàãò èðñýí àíõíû êîìïüþòåð áàéñàí þì.    Óã àæëûã ýõëýõýýñ ºìíº àéìãèéí á¿õ áàéãóóëëàãóóäàä Îðîñ áîëîí õÿòàä ñàìïèí, æèæèã òîîíû ìàøèí àøèãëàæ áàéñíûã äóðäàõûã õ¿ñëýý.

Ñòàòèñòèêèéí õýëòýñ íü ìýäýýëýë áîëîâñðóóëàõ êîìïüþòåð, õýâëýõ îëøðóóëàõ òåõíèêýýð á¿ðýí õàíãàãäàí ¯íäýñíèé Ñòàòèñòèêèéí Õîðîîíä äàìæóóëàõ àæèëä ñ¿¿ëèéí ¿åèéí ïðîãðàìì õàíãàìæèéã àшиглахаас гадна  ҮСХ-ны нэгдсэн сүлжээнд холбогдон  улам боловсронгуй болголоо.

Òóñ õýëòýñò àõëàõ ìýðãýæèëòíýýð Ö.Öýöãýý /2003-2013 он/ ажилласан бол өнөөдрийн байдлаар Э.Отгон 2013 оноос эхлэх мэргэжилтнээр, ìýðãýæèëòíýýð Т.Òóÿàöýöýã, М.Төмөрчимэг, Т.Батболд, ãýðýýò àæèëòíààð Б.Бат-Эрдэнэ, Б.Пүрэвсүрэн, ªÍÝÇÑ-ûí судлаачаар Д.Цэцгээ, Г.Онончимэг, жолоочоор Т.Батнасан нар àæèëëàæ  áàéíà. 

Тус хэлтэс íü улс төрийн àëèâàà íºëººëºëä àâòàõã¿éãýýð ¿éë àæèëëàãààãàà õàðààò áóñ, áèå äààñàí áàéäëààð ÿâóóëæ, õ¿í àì, íèéãýì, ýäèéí çàñãèéí òàëààðõè øèíæëýõ óõààíû ¿íäýñëýëòýé ìýäýýëýë, òîîëëîãî, ñóäàëãààíûõàà ¿ð ä¿íãýýð òºð çàñàã, áàéãóóëëàãà, èðãýíä àäèë òýãø ¿éë÷ëýõýä ÷èãëýãääýã.

1994 îíä Ñòàòèñòèêèéí òóõàé õóóëü áàòëàãäàæ, 1997 îíä óã õóóëèéã øèíý÷ëýí íàéðóóëæ, 2004,2008 îíóóäàä íýìýëò ººð÷ëºëò îðóóëñíààð ñòàòèñòèêèéí àëáàíû ¿éë àæèëëàãààíû õóóëü ýðõ ç¿éí îð÷íûã á¿ðä¿¿ëýõ, ò¿¿íèéã ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãà áàéëãàõ,  ¿éë àæèëëàãààíû èë òîä áàéäëûã õàíãàõàä ÷óõàë à÷ õîëáîãäîëòîé àðãà õýìæýý áîëñîí þì.

            Àéìãèéí ýäèéí çàñàã íèéãìèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí òàíèëöóóëãûã áè÷ìýë òåêñòèéã Word äýýð, õ¿ñíýãòýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã Excel äýýð, øèíæèëãýýã EVEIWS, SPSS, STAT ïðîãðàìì àøèãëàí õèéæ,ýëåêòðîí áàéäëàà𠺺ðèéí âýá ñàéòàíä ñàð,óëèðàë,æèëýýð òàâüæ áàéíà.

2005 îíä 2001-2006 îíû áàéäëààð Äîðíîä àéìãèéí íèéãýì ýäèéí çàñãèéí á¿õèé ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã òóñãàñàí íîìûã  ìîíãîë, àíãëè õýëýýð, 2008 îíä Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòûí ¿ç¿¿ëýëòèéã òºñëèéí íýãæòýé õàìòðàí “Дорнод аймгийн мянганы хөгжлийн зорилт”, 2008 онд  Дорнод - 2009 ном,  2013 онд “Дорнод аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал”  гэсэн номыг тус тус гаргасан амжилт үзүүллээ.

2016 îíä ñàð òóòàì ãàðãàæ áàéãàà Àéìãèéí íèéãýì ýäèéí çàñãèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äýýñ ãàäíà Õ¿í ам, îðîí ñóóöíû óëñûí òîîëëîãî, æèëèéí ýöñèéí ìàë òîîëëîãî, ªðõөд суурилсан íèéãýì, ýäèéí çàñãèéí ñóäàëãàà, Àæèëëàõ õ¿÷íèé ñóäàëãàà, НАХ, СХТ-ийн судалгаа, Àæ àõóéí íýãæèéí 2016 оны òîîëëîãî, бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгаа, улаанбурхан, улаанууд өвчний эсрэг дархлал тогтцын судалгаа, худалдаа, зочид буудал, зоогийн газар, холбооны салбарын үнийн индекс тооцох судалгаа,  хэрэглээний болон жиижглэн худалдаалах, гол нэрийн бүтээгдэхүүний үнийн судалгаа çýðýã àæëóóäûã çîõèõ õóãàöààíä çîõèîí áàéãóóëæ áàéíà.

Òóñ àéìãèéí á¿ðòãýë ñòàòèñòèêèéí àëáàíû õºãæèë, ¿éë àæèëëàãààíû ¿ð ä¿íä àõèö ãàðãàñàí àæèëòíóóäûí îëîí æèëèéí õºäºëìºð á¿òýýëèéã  ¯íäýñíèé Ñòàòèñòèêèéí Хороо ¿íýëýí “Á¿ðòãýë ñòàòèñòèêèéí òýðã¿¿íèé àæèëòàí  öîë òýìäэã”-ýýð øàãíàгдаж  èðñýí þì.

            Дорнод аймгаас “БҮРТГЭЛ СТАТИСТИКИЙН ТЭРГҮҮНИЙН АЖИЛТАН ЦОЛ ТЭМДЭГ”-  ээр

С.Гомбожав, Д.Ухнаа, Д.Жамсран, Ө.Цэвэгжав, Д.Дашдаваа, М.Намжилдорж, З.Цэндмаа, С.Сосорбурам, С.Загдсүрэн, Ж.Бадамханд, С.Басгаадай, Д.Доржням, Я.Насандэлгэр, Г.Дугарсүрэн, Д.Энхбаатар, Д.Адъяа, С.Бат-Очир, Н.Шуурай, Ц.Баянхүү,  Б.Төмөрхуяг, Г.Батаа, Б.Дамдинсүрэн, Д.Дашням, Ц.Цэцгээ, Ж.Алтанцэцэг, Б.Баярмаа, Ж.Гэрэл, М.Төмөрчимэг, Т.Туяацэцэг нар шагнагдсан.

              

 

 • СТАТИСТИК ХӨГЖИЛД ХӨТЛӨГЧ ХҮЧ.         
 • ХҮМҮҮНД ТӨР  ЭРХЭМ

            ТӨРД ХҮМҮҮН ЭРДЭНЭ   гэсэн  уриануудыг  эрхэм зорилго болгон  аймгийн төр захиргааны  байгууллага, агентлаг, аж ахуйн нэгж байгууллагын удирдлагууд, сумдын статистик хариуцсан ажилтнууд, статистикийн мэдээлэл хэрэглэгчдийн дунд  “Иргэдтэй уулзах өдөрлөг” , “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”, “Статистикийн өдөрлөг”  зохион байгуулж статистикийн  мэдээллийн  тархаалтыг бүхий л  хэвлэл мэдээллийн  хэрэгслээр сурталчлах зэргээр ажиллаж байна.          

БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

            Монгол улсын Засгийн газрын 2015 оны “Засгийн газрын агентлаг, төрийн байгууллагуудын бүтэц зохион байгуулалтын талаар авах арга хэмжээний тухай” 501 дүгээр тогтоолоор УБЕГ, ҮСХ-г нэгтгэснээр 2016 оны 1 дүгээр сараас УБСЕГ болон үйл ажиллагаа явуулж байв.

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн “Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо бүдүүвчийг шинэчлэн батлах тухай” 12-р тогтоол, 2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн “Засгийн газрын агентлагийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай”  4 дүгээр тогтоолоор УБСЕГазар /хуучнаар/ нь татан буугдаж ОӨУБЕГ, ҮСХороо болон зохион байгуулагдсан.

             ҮСХ-ны даргын 2016 оны 9 сарын 15-ны өдрийн Б/14 тоот тушаалаар аймгийн Статистикийн хэлтсийн даргыг, албан хаагчдыг ҮСХ-ны Тамгын газрын даргын Б/27 тоот тушаалаар тус тус томилсон.

Одоо Дорнод аймгийн Засаг даргын дэргэдэрх статистикийн хэлтэс нь үндсэн 5 ажилтан, гэрээт 1, судлаач 2, жолооч 1 гэсэн нийт 9 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр аймгийн хэмжээнд статистик тоон мэдээлэл, тооллого, судалгааг зохион байгуулах, боловсруулах, нэгтгэн мэдээлэх үүрэгтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Тус хэлтэс нь аймгийн албан ёсны болон захиргааны статистик мэдээллийг үнэн бодит, хурдан шуурхай гарган аймгийн удирдлагууд болон хэрэглэгчдийг статистик тоон мэдээллээр хангахад гол зорилгоо чиглүүлэн ажиллаж байна.

ҮСХ-ны даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/79  тоот  “Статистикийн 2017 оны мэдээ, тайлангийн графикийг батлах тухай” тушаалын дагуу 54 мэдээг сар, улирал, жилээр 790 гаруй ААН-ээс цуглуулан нэгтгэж, аймгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний тооцооллыг хийж ажилладаг. Мөн улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй 7 тооллого, судалгааг орон нутгийн түвшинд зохион байгуулан мэдээллийн цуглуулах, кодлох, хянах, шивэх зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байна.

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ

СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС

7 хоногийн үнийн мэдээ
2018.11.14-ны байдлаар, төг
   Дорнод I гурил   кг   1267
  Элсэн чихэр   кг   1800
  Цагаан будаа   кг   2250
  Шингэн сүү   литр   1233
  Хонины мах   кг   6600
  Үхрийн мах   кг   7067
  Ямааны ястай мах   кг   6000
  Бензин А-80   литр   1947
  Бензин Ай-92   литр   2107
  Дизель түлш   литр   2486.7
  Ноолуур   кг   30000

7 хоногийн үний динамик дэлгэрэнгүй..

2014 он  2015 он  2016 он  2017 он