Хэвлэлийн бага хурлын презентаци


Тус хэлтсээс сар бүр бэлтгэн гаргадаг Дорнод аймгийн нийгэм эдийн засгийн танилцуулгаар зохион байгуулдаг хэвлэлийн бага хурлын илтгэлүүдийг байршууллаа. Сарын мэдээллээр хийж буй "сарын мэдээний презентаци"-ийг бэлтгэхдээ сүүлийн 3-5 жилийн тайлант сарын тоон үзүүлэлтийг харьцуулсан болно.

2017 оны 01 сар/үзэх/        2018 оны 01 сар/үзэх/      

2017 оны 02 сар/үзэх/        2018 оны 02 сар/үзэх

2017 оны 03 сар/үзэх/        2018 оны 03 сар/үзэх

 2017 оны 04 сар/үзэх/       2018 оны 04 сар/үзэх/

2017 оны 05 сар /үзэх/       2018 оны 05 сар/үзэх/

2017 оны 06 сар /үзэх/      2018 оны 06 сар/үзэх/

2017 оны 07 сар /үзэх/      2017 оны 07 сар /үзэх

2017 оны 08 сар /үзэх/      2017 оны 08 сар /үзэх

2017 оны 09 сар /Үзэх/     2017 оны 09 сар /үзэх

2017 оны 10 сар /Үзэх/     2017 оны 10 сар /үзэх

2017 оны 11 сар /үзэх/     2017 оны 11 сар /үзэх/ 

2017 оны 12 сар /үзэх/     2017 оны 12 сар /үзэх

2014 оны 1 дүгээр сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/        2015 оны 01 сар /үзэх/       2016 оны 01 сар /үзэх/

2014 оны 2 дугаар сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/       2015 оны 02 сар /үзэх/        2016 оны 02 сар /үзэх/

2014 оны 3 дугаар сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/       2015 оны 03 сар /үзэх/        2016 оны 03 сар /үзэх/

2014 оны 4 дүгээр сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/       2015 оны 04 сар /үзэх/        2016 оны 04 сар /үзэх/

2014 оны 5 дугаар сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/       2015 оны 05 сар /Үзэх/       2016 оны 05 сар /үзэх/

2014 оны 6 дугаар сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/       2015 оны 06 сар /Үзэх/       2016 оны 06 сар /үзэх/

2014 оны 7 дугаар сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/       2015 оны 07 сар /Үзэх/       2016 оны 07 сар /үзэх/

2014 оны 8 дугаар сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/       2015 оны 08 сар /Үзэх/       2016 оны 08 сар /үзэх/

2014 оны 9 дүгээр сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/       2015 оны 09 сар /Үзэх/       2016 оны 09 сар /үзэх/

2014 оны 10 дугаар сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/     2015  оны 10 сар /Үзэх/      2016 оны 10 сар /үзэх/

2014 оны 11 дүгээр сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/     2015 оны 11 сар /Үзэх/       2016 оны 11 сар /үзэх/

2014 оны 12 дугаар сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /Үзэх/    2015 оны 12 сар  /Үзэх/       2016 оны 12 сар /Үзэх/