Дорнод аймгийн аж үйлдвэр, барилга, худалдааны салбарын танилцуулга


Судалгаа шинжилгээний ажил гэдэг нь янз бүрийн хүчин зүйл /фактор/-ээс хамааран судалж буй зүйл /обьект/-ийн өөрчлөгдөх шинэ үзэгдэл зүй тогтлыг  илрүүлж тэрхүү зүй тогтлыг  цаашид амьдрал практикт  ашиглаж болох  зорилго бүхий үйл ажиллагаа юм.

Судалгаа шинжилгээний ажил ньтавьсан зорилт түүнийг шйидвэрлэх арга үр дүнг хэрэглэх салбараас хамаарч онолын, онол туршилтын, туршилтын , суурь, хавсрал, тухайн, иж бүрэн гэж ангилагдана.

Судалгаа шинжилгээний ажилд тавигдах шаардлага, гүйцэтгэх дэс дараалал

Аливаа судалгаа шинжилгээний ажил нь тодорхой зорилго, төлөвлөгөө, үе шаттай  явагдана. Судалгаа шинжилгээний ажлыг  гүйцэтгэхдээ дараах дэс дарааллыг  баримтлана. Үүнд:

  • Судалгаа шинжилгээний ажлын сэдвийг сонгож зорилгоо тогтоох
  • Судлах гэж байгаа зүйлийнхээ одоогийн байдлыг   судалж зохих  дүгнэлт өгсөн байх
  • Энэ дүгнэлт дээрээ үндэслээд уг обьектын хувьд чухам юуг ялган авч судлах гэж байгаа зорилтоо тодорхойлох
  • Судалгааны аргачлал боловсруулах
  • Судалгаа явуулах
  • Судалгааны үр дүнг боловсруулж дүн шинжилгээ хийх
  • Судалгааны үр дүнгээр  дүгнэлт, зөвлөмж гаргах
  • Судалгааны үр дүнг бичлэгийн /курс, дипломын төсөл, тайлан, диссертаци гм* хэлбэрт    юмуу зураг төсөл, бусад хэлбэрт оруулах

            Судалгааны зорилго

            Аж үйлдвэрийн  салбарыг эрчимтэй хөгжүүлэхэд нөөц боломжийг хэрхэн  ашиглах, улс,  бүс нутгийн түвшинд эзэлж  буй  байр суурь , цаашдын  чиг  хандлагыг   тодорхойлоход  гол  зорилго  оршино.

         Аж үйлдвэр, барилга, үйлчилгээний салбар нь Дорнод аймгийн голлох салбар мөн бөгөөд  цаашид энэ салбаруудын аймгийн ДНБ-д нөлөөлөх нөлөөлөл, хандлагыг нэмэгдүүлэх, өнгөрсөн оны мөн үеийн гүйцэтгэлтэй харьцуулалт хийх,   аймгийн хөгжлийн индексээр эзлэх байр суурийг энмэгдүүлэх, түүгээр зогсохгүй хувиараа хөдөлмөр  эрхлэгчдийг   мэдээнд бүрэн хамруулах нь цаг үеийн тулгамдсан асуудлыг нэг болж байна. 

Дорнод аймгийн аж үйлдвэр, барилга, худалдаа үйлчилгээний салбарын 2013 оны танилцуулгыг  дэлгэрэнгүйгээс татан авч үзнэ үү. Дэлгэрэнгүй

Дорнод аймгийн аж үйлдвэр, барилга, худалдаа үйлчилгээний салбарын 2014 оны танилцуулгыг дэлгэрэнгүйгээс татан авч үзнэ үү.Дэлгэрэнгүй

Дорнод аймгийн аж үйлдвэр, барилга, худалдаа үйлчилгээний салбарын 2015 оны танилцуулгыг дэлгэрэнгүйгээс татан авч үзнэ үү. Дэлгэрэнгүй

Дорнод аймгийн аж үйлдвэр, барилга, худалдаа үйлчилгээний салбарын 2016 оны танилцуулгыг дэлгэрэнгүйгээс татан авч үзнэ үү. Дэлгэрэнгүй

Дорнод аймгийн аж үйлдвэр, барилга, худалдаа үйлчилгээний салбарын 2017 оны танилцуулгыг дэлгэрэнгүйгээс татан авч үзнэ үү. Дэлгэрэнгүй

7 хоногийн үнийн мэдээ
2019.04.10-ны байдлаар, төг  
     Дорнод I гурил   кг     1200  
    Элсэн чихэр   кг     1900  
    Цагаан будаа   кг     2300  
    Шингэн сүү   литр     2000  
    Хонины мах   кг     9000  
    Үхрийн мах   кг     10000  
    Ямааны ястай мах   кг     8000  
    Бензин А-80   литр     1790  
    Бензин Ай-92   литр    

1850

 
    Дизель түлш   литр    

2390

 
    Ноолуур   кг     130000  
   

Боодолтой өвс

25 кг

  кг    

2000

 

7 хоногийн үний динамик дэлгэрэнгүй..

2014 он  2015 он  2016 он 

2017 он  2018 он  2019 он