Дорнод аймгийн аж үйлдвэр, барилга, худалдааны салбарын танилцуулга


Судалгаа шинжилгээний ажил гэдэг нь янз бүрийн хүчин зүйл /фактор/-ээс хамааран судалж буй зүйл /обьект/-ийн өөрчлөгдөх шинэ үзэгдэл зүй тогтлыг  илрүүлж тэрхүү зүй тогтлыг  цаашид амьдрал практикт  ашиглаж болох  зорилго бүхий үйл ажиллагаа юм.

Судалгаа шинжилгээний ажил ньтавьсан зорилт түүнийг шйидвэрлэх арга үр дүнг хэрэглэх салбараас хамаарч онолын, онол туршилтын, туршилтын , суурь, хавсрал, тухайн, иж бүрэн гэж ангилагдана.

Судалгаа шинжилгээний ажилд тавигдах шаардлага, гүйцэтгэх дэс дараалал

Аливаа судалгаа шинжилгээний ажил нь тодорхой зорилго, төлөвлөгөө, иүе шаттай  явагдана. Судалгаа шинжилгээний ажлыг  гүйцэтгэхдээ дараах дэс дарааллыг  баримтлана. Үүнд:

  • Судалгаа шинжилгээний ажлын сэдвийг сонгож зорилгоо тогтоох
  • Судлах гэж байгаа зүйлийнхээ одоогийн байдлыг   судалж зохих  дүгнэлт өгсөн байх
  • Энэ дүгнэлт дээрээ үндэслээд уг обьектын хувьд чухам юуг ялган авч судлах гэж байгаа зорилтоо тодорхойлох
  • Судалгааны аргачлал боловсруулах
  • Судалгаа явуулах
  • Судалгааны үр дүнг боловсруулж дүн шинжилгээ хийх
  • Судалгааны үр дүнгээр  дүгнэлт, зөвлөмж гаргах
  • Судалгааны үр дүнг бичлэгийн /курс, дипломын төсөл, тайлан, диссертаци гм* хэлбэрт    юмуу зураг төсөл, бусад хэлбэрт оруулах

            Ñóäàëãààíû çîðèëãî

            Àæ ¿éëäâýðèéí  ñàëáàðûã ýð÷èìòýé õºãæ¿¿ëýõýä íººö áîëîìæèéã õýðõýí  àøèãëàõ, óëñ,  á¿ñ íóòãèéí ò¿âøèíä ýçýëæ  áóé  áàéð ñóóðü , öààøäûí  ÷èã  õàíäëàãûã   òîäîðõîéëîõîä  ãîë  çîðèëãî  îðøèíî.

            Аж үйлдвэр, барилга, үйлчилгээний салбар нь Дорнод аймгийн голлох салбар мөн бөгөөд  цаашид энэ салбаруудын аймгийн ДНБ-д нөлөөлөх нөлөөлөл, хандлагыг нэмэгдүүлэх, өнгөрсөн оны мөн үеийн гүйцэтгэлтэй харьцуулалт хийх,   аймгийн хөгжлийн индексээр эзлэх байр суурийг энмэгдүүлэх, түүгээр зогсохгүй хувиараа хөдөлмөр  эрхлэгчдийг   мэдээнд бүрэн хамруулах нь цаг үеийн тулгамдсан асуудлыг нэг болж байна. 

Дорнод аймгийн аж үйлдвэр, барилга, худалдаа үйлчилгээний салбарын 2013 оны танилцуулгыг  дэлгэрэнгүйгээс татан авч үзнэ үү. Дэлгэрэнгүй

Дорнод аймгийн аж үйлдвэр, барилга, худалдаа үйлчилгээний салбарын 2014 оны танилцуулгыг дэлгэрэнгүйгээс татан авч үзнэ үү. Дэлгэрэнгүй

Дорнод аймгийн аж үйлдвэр, барилга, худалдаа үйлчилгээний салбарын 2015 оны танилцуулгыг дэлгэрэнгүйгээс татан авч үзнэ үү. Дэлгэрэнгүй

Дорнод аймгийн аж үйлдвэр, барилга, худалдаа үйлчилгээний салбарын 2016 оны танилцуулгыг дэлгэрэнгүйгээс татан авч үзнэ үү. Дэлгэрэнгүй

7 хоногийн үнийн мэдээ
2018.06.20-ний байдлаар, төг
   Дорнод I гурил   кг   920
  Элсэн чихэр   кг   2233.3
  Цагаан будаа   кг   2216.7
  Шингэн сүү   литр   800
  Хонины мах   кг   6500
  Үхрийн мах   кг   8000
  Ямааны ястай мах   кг   6000
  Бензин А-80   литр   1680
  Бензин Ай-92   литр   1830
  Дизель түлш   литр   2100
  Ноолуур   кг   50000

7 хоногийн үний динамик дэлгэрэнгүй..

2014 он  2015 он  2016 он  2017 он