Сарын танилцуулга


ДОРНОД АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА / 2019 ОНЫ САР САРААР/

2021.01 2021.02 2021.03 2021.04 2021.05 2021.06 2021.07 2021.08 2021.09 2021.10 2021.11
                   

2019 оны 01 сар /үзэх/ 

2019 оны 02 сар /үзэх/ 

2019оны 03 сар /үзэх/ 

2019оны 04 сар  /үзэх/  

2019 оны 05 сар  /үзэх/

2019 оны 06 сар  /үзэх/

2019 оны 07 сар  /үзэх/ 

2019 оны 08 сар  /үзэх/ 

2019 оны 09 сар  /үзэх/ 

2019 оны 10 сар /үзэх/ 

2019 оны 11 сар  /үзэх/

2018 оны 01 сар /үзэх/  2017 оны 01 сар/үзэх/   2016 оны 01 сар/үзэх/    2015 оны 01 сар/үзэх/    2014 оны 01 сар/үзэх/

2018 оны 02 сар /үзэх/  2017 оны 02 сар/үзэх/    2016 оны 02 сар/үзэх/    2015 оны 02 сар/үзэх/    2014 оны 02 сар/үзэх/

2018оны 03 сар /үзэх/   2017 оны 03 сар/үзэх/   2016 оны 03 сар/үзэх/    2015 оны 03 сар/үзэх/    2014 оны 03 сар/үзэх/

2018оны 04 сар  /үзэх/   2017 оны 04 сар/үзэх/  2016 оны 04 сар/үзэх/    2015 оны 04 сар/үзэх/    2014 оны 04 сар/үзэх/

2018 оны 05 сар  /үзэх/  2017 оны 05 сар/үзэх/  2016 оны 05 сар/үзэх/    2015 оны 05 сар/үзэх/    2014 оны 05 сар/үзэх/

2018 оны 06 сар  /үзэх/ 2017 оны 06 сар/үзэх/   2016 оны 06 сар/үзэх/    2015 оны 06 сар/үзэх/    2014 оны 06 сар/үзэх/

2018 оны 07 сар  /үзэх/  2017 оны 07 сар/үзэх/   2016 оны 07 сар/үзэх/    2015 оны 07 сар/үзэх/    2014 оны 07 сар/үзэх/

2018 оны 08 сар  /үзэх/  2017 оны 08 сар/үзэх/   2016 оны 08 сар/үзэх/    2015 оны 08 сар/үзэх/    2014 оны 08 сар/үзэх/

2018 оны 09 сар  /үзэх/  2017 оны 09 сар/үзэх/   2016 оны 09 сар/үзэх/    2015 оны 09 сар/үзэх/    2014 оны 09 сар/үзэх/

2018 оны 10 сар /үзэх/  2017 оны 10 сар/үзэх/    2016 оны 10 сар/үзэх/    2015 оны 10 сар/үзэх/    2014 оны 10 сар/үзэх

2018 оны 11 сар  /үзэх/  2017 оны 11 сар/үзэх/    2016 оны 11 сар/үзэх/    2015 оны 11 сар/үзэх/    2014 оны 11 сар/үзэх/