Инфографик, сүүлийн 5 жилээр


Аж үйлдвэрийн борлуулалт-2019

Хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлтүүд-2019

Хөдөө аж ахуйн танилцуулга-2019

Амьдарч буй орчин, нийгмийн үзүүлэлт 2019

Дорнод аймгийн 2020 оны 10 дугаар сарын нийгэм эдийн засгийн инфографик мэдээлэл хэрэглэгчдэд хүрэхэд бэлэн боллоо.

Дорнод аймгийн 2020 оны 9 дүгээр сарын нийгэм эдийн засгийн инфографик мэдээлэл хэрэглэгчдэд хүрэхэд бэлэн боллоо.

Дорнод аймгийн 2020 оны 8 дугаар сарын нийгэм эдийн засгийн инфографик мэдээлэл хэрэглэгчдэд хүрэхэд бэлэн боллоо.

Дорнод аймгийн 2020 оны 7 дугаар сарын нийгэм эдийн засгийн инфографик мэдээлэл хэрэглэгчдэд хүрэхэд бэлэн боллоо.

Дорнод аймгийн 2020 оны 6 дугаар сарын нийгэм эдийн засгийн инфографик мэдээлэл хэрэглэгчдэд хүрэхэд бэлэн боллоо.

Дорнод аймгийн 2020 оны 5 дугаар сарын нийгэм эдийн засгийн инфографик мэдээлэл хэрэглэгчдэд хүрэхэд бэлэн боллоо.

Дорнод аймгийн 2020 оны 4 дугаар сарын нийгэм эдийн засгийн инфографик мэдээлэл хэрэглэгчдэд хүрэхэд бэлэн боллоо.

Дорнод аймгийн 2020 оны 3 дугаар сарын нийгэм эдийн засгийн инфографик мэдээлэл хэрэглэгчдэд хүрэхэд бэлэн боллоо.

Дорнод аймгийн бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн үзүүлэлт 2020 оны 02 дугаар сарын байдлаар / инфографикаар /

Дорнод аймгийн бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн үзүүлэлт 2020 оны 01 дугаар сарын байдлаар / инфографикаар /

Дорнод аймгийн боловсролын салбарын 2019-2020 оны хичээлийн жилийн зарим үзүүлэлтүүд

Дорнод аймгийн 2020 оны 2 дугаар сарын нийгэм эдийн засгийн инфографик мэдээлэл хэрэглэгчдэд хүрэхэд бэлэн боллоо.

Дорнод аймгийн 2020 оны 1 дугаар сарын нийгэм эдийн засгийн инфографик мэдээлэл хэрэглэгчдэд хүрэхэд бэлэн боллоо.

Дорнод аймгийн 2019 оны 3 дугаар сарын нийгэм эдийн засгийн инфографик мэдээлэл хэрэглэгчдэд хүрэхэд бэлэн боллоо.

Дорнод аймгийн боловсролын салбарын 2018-2019 оны хичээлийн жилийн зарим үзүүлэлтүүд.

Дорнод аймгийн нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 2019 оны 2 дугаар сарын байдлаар / инфографикаар /

Дорнод аймгийн нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 2018 оны 7 дугаар сарын байдлаар / инфографикаар /

Дорнод аймгийн хүн ам 2017.

Дорнод аймгийн нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 2018 оны 6 дугаар сарын байдлаар / инфографикаар /

Дорнод аймгийн боловсролын салбарын 2017-2018 оны хичээлийн жилийн зарим үзүүлэлтүүд.

Дорнод аймгийн бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн үзүүлэлт 2018 оны 05 дугаар сарын байдлаар / инфографикаар /

Дорнод аймгийн эрүүл мэндийн үзүүлэлт 2018 оны 05 дугаар сарын байдлаар / инфографикаар /

Дорнод аймгийн нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга 2018 оны 5 дугаар сарын байдлаар./ инфографикаар/

Дорнод аймгийн аж үйлдвэрийн салбарын 2018 оны 1 улирлын танилцуулга

Дорнод аймгийн 2016 оны малын тоо

Дорнод аймгийн нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга 2016 оны байдлаар / инфографикаар /

Дорнод аймгийн нийгэм эдийн засгийн танилцуулга 2015 оны байдлаар / инфогарфикаар /