Бюллетень, танилцуулга


2013 îíû жилийн ýöñèéí áàéäëààð òóñ àéìàãò 22.1 ìÿíãàí ºðõºä 75.1 ìÿíãàí õ¿í àìüäàð÷ áàéãààãèéí 55.2 õóâü íü àéìãèéí òºâä, 19.4 õóâü íü ñóìûí òºâä, 25.4 õóâü íü õºäºº àìüäàð÷ áàéíà.

            Õ¿í àìûí 59.2 õóâü íü õºäºëìºðèéí íàñíûõàí áºãººä íèéò õ¿í àìûí 29.4 õóâü íü 16 õ¿ðòýë íàñíû õ¿¿õýä áàéãàà þì. Íèéò ñóóðèí õ¿í àìûí òîî ºíãºðñºí îíûõîîñ 0.5 õóâиар өссөн бол, õºäºëìºðèéí íàñíû õ¿í àìûí òîî 0.4 õóâèàð áóóðñàí  áàéíà.                                         

            2013 îíû жилийн эцсийн áàéäëààð 1972 ýõ àìàðæñàí áà íèéò òºðñºí õ¿¿õäèéí 1984 íü àìüä òºðºëò áàéâ. Íèéò àìüä òºðºëò ºíãºðñºí îíûõîîñ 62 òîõèîëäëîîð буурсан áàéíà.

            Õ¿í àìûí äîòîð ºâ÷ëºë 37.4 ìÿíãàí òîõèîëäîë á¿ðòãýãäýæ, 10.0 ìÿíãàí õ¿í òóòàìä 4590 ºâ÷ëºë, õàëäâàðò ºâ÷èí 3109 òîõèîëäîë á¿ðòãýãäýæ, 10.0 ìÿíãàí õ¿í òóòàìä  415.2 ºâ÷ëºë îíîãäîæ, ºìíºõ îíы мөн үеэс õàëäâàðò ºâ÷èí 39.3 õóâèàð өсчээ.

            Á¿ñèéí îíîøëîãîî ýì÷èëãýýíèé òºâ áîëîí ñóìäûí ýìíýëã¿¿äýä àìáóëàòîðèîð  350.0 ìÿíãàí õ¿íä ¿çëýã õèéæ, ýìíýëýãò 17.1 ìÿíãàí õ¿í õýâò¿¿ëýí ýì÷èëæýý. Õ¿í àìûí íàñ áàðàëò 503 òîõèîëäîë á¿ðòãýãäñýí íü 1000 õ¿í àìä 6.72 áîëæ, ºíãºðñºí îíûõîîñ 4 òîõèîëäëîîð өссөн áàéíà.

            Õóâèéí õýâøëèéí ýìíýëýã ýìèéí ñàíãóóä 243.7 ìÿíãàí õ¿íä ¿éë÷èëæ,  1044.2 ñàÿ  òºãðºãèéí îðëîãîòîé àæèëëàëàà.

7 хоногийн үнийн мэдээ
2017.12.06-ний байдлаар, төг
   Дорнод I гурил   кг   920
  Элсэн чихэр   кг   2200
  Цагаан будаа   кг   2100
  Шингэн сүү   литр   1200
  Хонины мах   кг   5200
  Үхрийн мах   кг   6000
  Ямааны ястай мах   кг   4500
  Бензин А-80   литр   1570
  Бензин Ай-92   литр   1680
  Дизель түлш   литр   1810
  Ноолуур   кг   40000

 

7 хоногийн үний динамик дэлгэрэнгүй..

  2014 он    2015 он   2016 он  2017 он