Бюллетень, танилцуулга


2013 îíû жилийн ýöñèéí áàéäëààð òóñ àéìàãò 22.1 ìÿíãàí ºðõºä 75.1 ìÿíãàí õ¿í àìüäàð÷ áàéãààãèéí 55.2 õóâü íü àéìãèéí òºâä, 19.4 õóâü íü ñóìûí òºâä, 25.4 õóâü íü õºäºº àìüäàð÷ áàéíà.

            Õ¿í àìûí 59.2 õóâü íü õºäºëìºðèéí íàñíûõàí áºãººä íèéò õ¿í àìûí 29.4 õóâü íü 16 õ¿ðòýë íàñíû õ¿¿õýä áàéãàà þì. Íèéò ñóóðèí õ¿í àìûí òîî ºíãºðñºí îíûõîîñ 0.5 õóâиар өссөн бол, õºäºëìºðèéí íàñíû õ¿í àìûí òîî 0.4 õóâèàð áóóðñàí  áàéíà.                                         

            2013 îíû жилийн эцсийн áàéäëààð 1972 ýõ àìàðæñàí áà íèéò òºðñºí õ¿¿õäèéí 1984 íü àìüä òºðºëò áàéâ. Íèéò àìüä òºðºëò ºíãºðñºí îíûõîîñ 62 òîõèîëäëîîð буурсан áàéíà.

            Õ¿í àìûí äîòîð ºâ÷ëºë 37.4 ìÿíãàí òîõèîëäîë á¿ðòãýãäýæ, 10.0 ìÿíãàí õ¿í òóòàìä 4590 ºâ÷ëºë, õàëäâàðò ºâ÷èí 3109 òîõèîëäîë á¿ðòãýãäýæ, 10.0 ìÿíãàí õ¿í òóòàìä  415.2 ºâ÷ëºë îíîãäîæ, ºìíºõ îíы мөн үеэс õàëäâàðò ºâ÷èí 39.3 õóâèàð өсчээ.

            Á¿ñèéí îíîøëîãîî ýì÷èëãýýíèé òºâ áîëîí ñóìäûí ýìíýëã¿¿äýä àìáóëàòîðèîð  350.0 ìÿíãàí õ¿íä ¿çëýã õèéæ, ýìíýëýãò 17.1 ìÿíãàí õ¿í õýâò¿¿ëýí ýì÷èëæýý. Õ¿í àìûí íàñ áàðàëò 503 òîõèîëäîë á¿ðòãýãäñýí íü 1000 õ¿í àìä 6.72 áîëæ, ºíãºðñºí îíûõîîñ 4 òîõèîëäëîîð өссөн áàéíà.

            Õóâèéí õýâøëèéí ýìíýëýã ýìèéí ñàíãóóä 243.7 ìÿíãàí õ¿íä ¿éë÷èëæ,  1044.2 ñàÿ  òºãðºãèéí îðëîãîòîé àæèëëàëàà.

7 хоногийн үнийн мэдээ
2018.11.14-ны байдлаар, төг
   Дорнод I гурил   кг   1267
  Элсэн чихэр   кг   1800
  Цагаан будаа   кг   2250
  Шингэн сүү   литр   1233
  Хонины мах   кг   6600
  Үхрийн мах   кг   7067
  Ямааны ястай мах   кг   6000
  Бензин А-80   литр   1947
  Бензин Ай-92   литр   2107
  Дизель түлш   литр   2486.7
  Ноолуур   кг   30000

7 хоногийн үний динамик дэлгэрэнгүй..

2014 он  2015 он  2016 он  2017 он